Vedtægt på Nordby og Sønderho sognes kirkegårde

VEDTÆGT
Nordby og Sønderho Sognes kirkegårde Skads Provsti, Fanø Kommune, Ribe Stift

A. Kirkegårdenes bestyrelsesforhold

§ 1
Kirkegårdene ejes af kirkerne på Fanø og bestyres af Nordby og Sønderho Sognes Menighedsråd.

§ 2.
Kirkegårdenes daglige drift varetages af den ved kirken ansatte kirkegårdsleder under ansvar over for menighedsrådet i overensstemmelse med regulativ for kirkegårdslederstillingen og bestemmelserne i nærværende vedtægt.
Tilsyn med kirkegårdenes drift påhviler kirkeværgen i overensstemmelse med reglerne herfor i vedtægt for kirkeværgen.
Klager vedrørende kirkegårdenes drift rettes til menighedsrådet.

§ 3.
Kirkegårdsprotokollen føres af kirkegårdslederen efter de gældende regler på et af Kirkeministeriet godkendt edb-system.

B. Gravsteder

§ 4.
Den bestående kirkelige tradition med kistens anbringelse i retningen øst-vest skal så vidt muligt opretholdes. På Vestre Kirkegård skal alle grave vende øst-vest.
Erhvervelse og fornyelse af gravstedsret

§ 5.
Henvendelse om erhvervelse af brugsret til gravsteder - gravstedsret - samt om nedsættelse af kister eller askeurner i såvel nye som bestående gravsteder sker til kirkegårdslederen.

§ 6.
På ethvert gravsted udfærdiger kirkegårdslederen et gravstedsbrev i forbindelse med udlæggelse af gravstedet til begravelse eller urnenedsættelse.
Ved senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet foretages påtegning herom på gravstedsbrevet.

§ 7.
Alle har ret til at blive begravet eller få en urne nedsat på kirkegården, som hører til deres bopælssogn. Det er også muligt at blive begravet eller få urnen nedsat på en anden kirkegård, hvis man har særlig tilknytning til sognet eller en kirkegård.
Ønske om erhvervelse af gravstedsret skal imødekommes til begravelse af en person som:
· ved sin død havde bopæl i sognet
· har særlig tilknytning til sognet eller en af sognets kirkegårde. Den særlige tilknytning kan være, at en ægtefælle eller nær familie er begravet på kirkegården, eller at den afdøde tidligere har boet i sognet.

Når der udlægges gravplads til en person, skal der på begæring samtidig udlægges gravplads til den efterlevende ægtefælle/samlever umiddelbart ved siden af, og den efterlevende bevarer retten til at blive begravet her, uanset hvor han eller hun ved sin død har bopæl.
Der kan udlægges gravsteder med indtil 3 gravpladser i Nordby og 4 pladser i Sønderho Sogn
Ved erhvervelse af gravsteder udlagt i græs skal der indgås en legataftale for fredningsperioden.
Ønskes der større gravsteder udlagt, kan dette alene ske med kirkegårdsudvalgets godkendelse.
Ønske om fornyelse af gravstedsretten efter brugsperiodens udløb skal imødekommes, med mindre en godkendt reguleringsplan for kirkegården er til hinder for det.
Ønske om erhvervelse eller fornyelse af gravstedsretten for et åremål, som overstiger fredningsperioden kan dog kun ske med kirkegårdsudvalgets godkendelse, som eventuelt vil kunne meddeles på vilkår, at gravstedets vedligeholdelse sikres ved indbetaling til kirkens midler af et kapitalbeløb, hvis størrelse skal godkendes af stiftsøvrigheden eller fremgå af nærværende vedtægts afsnit D, jfr. dog § 22 stk.1.
Erhvervelse eller fornyelse af gravstedsret på én gang for et åremål, som overstiger det dobbelte af fredningstiden, kan kun ske med stiftsøvrighedens godkendelse, som eventuelt vil kunne meddeles på vilkår, at gravstedets vedligeholdelse sikres ved indbetaling til kirkens midler af et kapitalbeløb.
Forlods erhvervelse af brugsretten til et gravsted kan finde sted. Indtil ibrugtagning udlægges gravstedet i græs, og fra erhvervelsen oprettes legataftale på almindelig vedligeholdelse.

§ 8.
Ved begravelse eller urnenedsættelse i et bestående gravsted skal gravstedsretten om nødvendigt forlænges for det tidsrum, fredningstiden overstiger den løbende brugsperiode.

§ 9.
Den periode, for hvilken brugsretten til et gravsted er erhvervet eller fornyet, regnes fra den efter erhvervelsen eller fornyelsen førstkommende 1. januar.

§ 10.
Brugsretten til et gravsted kan kun overdrages med kirkegårdslederens godkendelse.

§ 11.
Hvis gravstedsretten ønskes fornyet, må indehaveren af brugsretten rette henvendelse til kirkegårdslederen herom i rimelig tid før den løbende brugsperiodes ophør.
Sker sådan henvendelse ikke, sender kirkegårdslederen ved anbefalet brev den pågældende en påmindelse om fornyelsen, og medfører dette ikke, at der fremsættes ønske om fornyelse af gravstedsretten, hjemfalder gravstedet og hvad der findes derpå til kirkegården.
Indehaveren af brugsretten kan dog inden 4 uger efter brugsrettens udløb fjerne planter m.m. samt gravminder, når eventuelle fundamenter samtidig fjernes, og gravstedet afleveres i planeret stand.
Indehaveren af gravstedsretten skal orienteres herom ved den foran omhandlede påmindelse.
Nedlæggelse og regulering

§ 12.
Erhvervelse eller fornyelse af brugsretten til et gravsted for en periode, som overstiger fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse, kan ikke hindre kirkegårdens eventuelle nedlæggelse.

§ 13.
Hel eller delvis nedlæggelse af gravsteder eller ændring i bestående gravstedsanlæg i øvrigt kan kun ske efter udløbet af fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse og kun som et led i en godkendt regulering af kirkegården.
Enhver regulering af kirkegården skal forberedes og tilrettelægges således, at der tages vidtgående hensyn til de eksisterende skønhedsværdier.
Ved sløjfning af gravsted før udløb af fredningstider betales for legatgrav for resterende fredningstid.

Gravstedernes indhegning
§ 14.
Alle levende hække på Fanø Kirkegårde plantes, vedligeholdes og klippes ved menighedsrådets foranstaltning, og sådanne hække er kirkegårdens ejendom.
Kirkegårdene i Sønderho, bibeholder sit traditionelle udseende.
Gravstedsindhegninger af træ- eller jerngitterværk, murværk, stensætning eller lignende skal holdes sømmeligt ved lige på foranstaltning af indehaveren af gravstedsretten. Gravgitre og lignende, som på grund af manglende vedligeholdelse virker skæmmende på kirkegården, kan efter menighedsrådets beslutning og efter provstiudvalgets forudgående godkendelse forlanges fjernet.
På Vestre Kirkegård og Søndre kirkegård kan plantes hæk af taks, buksbom eller tuja. Hækken kan omkranse hele gravstedet eller dele af gravstedet. Hækken skal have en højde på 40 cm og en tykkelse på 20 cm, og hækkens vedligeholdelse skal mod betaling foretages af kirkegården. Beplantning på gravsted kan i stedet for af en hæk også afgrænses af stålkant. Stålkanten købes af kirkegården. Endelig kan indhegning helt undlades, således at gravstedet henligger med græsbevoksning.
Gravsteder på Vestre Kirkegård og Søndre Kirkegård, der er erhvervet før denne vedtægts ikrafttræden, følger bestemmelserne for Nordre Kirkegård.

Beplantning
§ 15.
Der må ikke på gravstederne foretages plantning af vækster, som på grund af deres højde og udbredelse kan forudses at blive til ulempe for andre gravsteder. Hvis bestående beplantninger på gravstederne ved deres højde eller udbredelse skønnes at være til ulempe for andre gravsteder, kan menighedsrådet efter provstiudvalgets forudgående godkendelse forlange dem beskåret eller fjernet.
Beplantning på gravsteder på Vestre Kirkegård og Søndre Kirkegård skal altid afgrænses af enten hæk eller stålkant mod græs. Bedet kan have en størrelse som følger gravstedets kvadratenhed(er), eller det kan have en størrelse på 90 x 90 cm. Uden for bedet skal gravstedet have græsbevoksning.
Bestående plantninger, herunder træer, som er af skønhedsværdi for kirkegården som helhed, må ikke uden provstiudvalgets forudgående godkendelse beskæres eller fjernes, uanset hvor på kirkegårdsarealet de står.

Gravminder
§ 16.
Gravmindernes opstilling indordnes efter kirkegårdenes indretning. På Nordre Kirkegård og på Søndre Kirkegård  og Sønderho kirkegårde vil gravminderne i almindelighed skulle vende forsiden enten mod øst eller vest, bestemt af gravstedets beliggenhed i forhold til gangsystemet. På Vestre Kirkegård skal forsiden af alle gravminder på nyerhvervede grave vende mod øst.
Gravmindernes form bør være enkel, særlig hvor kunstnerisk medvirken ikke er anvendt.
Kirkegårdsudvalget påser, at gravminder, som ved deres størrelse eller form vil virke skæmmende for kirken eller kirkegården, eller hvis indskrift og udstyr må anses for upassende, ikke anbringes. Er sådanne gravminder alligevel blevet anbragt, kan de af menighedsrådet med provstiudvalgets godkendelse forlanges fjernet. Provstiudvalgets afgørelse herom kan indankes for ministeriet gennem stiftsøvrigheden.
Opretstående sten i græs og i bed med stålkant må ikke overstige en højde af 1,25 m.
Fundament til gravminder skal udfærdiges så forsvarligt, at der ikke kan opstå fare ved at gravsætte i et tilstødende gravsted,
Provstiudvalget skal påse, at mindesmærker, som enten kan tjene til kirkegårdens pryd eller til at bevare mindet om fortjente mænd og kvinder, ikke fjernes fra kirkegården, uanset bestemmelsen i § 11, stk. 3. Hvor deres flytning er fornøden, skal de anbringes på et andet passende sted på kirkegården. På kirkegårdsudvalgets begæring er indehaverne af brugsret til gravsteder pligtige at afhjælpe indtrufne beskadigelser på gravminder.

Gravstedernes vedligeholdelse
§ 17.
Indehaveren af brugsretten til et gravsted har pligt til at drage omsorg for gravstedets sømmelige vedligeholdelse. Den pågældende har ansvaret for at de bestemmelser i nærværende vedtægt, som gælder for gravstedet, overholdes.
Det påhviler kirkeværgen at påse og afgøre, om gravstederne på kirkegården vedligeholdes sømmeligt og i overensstemmelse med vedtægtens bestemmelser.
Hvis indehaveren af brugsretten til et gravsted forsømmer sin pligt med hensyn til vedligeholdelsen, kan kirkegårdsudvalget kræve, at kirkegården overtager vedligeholdelsen mod betaling af den i nærværende vedtægt fastsatte takst.
Hvis vedligeholdelsen ikke overlades til kirkegården eller den fastsatte betaling herfor ikke erlægges, skal kirkegårdsudvalget ved anbefalet brev til indehaveren af brugsretten pålægge denne at opfylde sine forpligtelser vedrørende gravstedet inden en frist på 4 uger.
Hvis der ved fristens udløb fortsat ikke er draget omsorg for gravstedets vedligeholdelse, kan kirkegårdsudvalget lade det sløjfe som anlagt gravsted og tilplante eller tilså det med græs, men gravpladserne i gravstedet må ikke på ny anvendes til begravelse før den periode, for hvilken brugsretten til gravstedet er erhvervet, er udløbet.
Med skriftligt samtykke fra indehaveren af brugsretten, kan gravstedet dog på ny anvendes til begravelse, når fredningstiden fra den senest foretagne begravelse eller urnenedsættelse er udløbet.
Gravsteder, hvori er begravet personer, som har haft særlig betydning for sognet eller egnen, må ikke sløjfes uden provstiudvalgets godkendelse.

§ 18.
Kirkegården har intet ansvar for skader på gravminder, beplantning eller andet på gravstederne, forårsaget af naturbegivenheder eller hærværk og vold.

§ 19.
Kirkegården renholder gravsteder for ukrudt mod betaling efter reglerne i afsnit D.
Pligten til vedligeholdelse af et gravsted kan overdrages til kirkegården mod indbetaling til kirkens kapitaler en gang for alle af et beløb, som er fastsat i nærværende vedtægts afsnit D, for vedligeholdelse i et tidsrum svarende til fredningstiden for gravstedet.
Engangsbeløb for længere perioder fastsættes ved aftale, som skal godkendes af stiftsøvrigheden. Det er ikke tilladt menighedsrådsmedlemmer, kirkeværgen, graveren eller andre ved kirken eller kirkegården ansatte personer at medvirke ved gravsteders vedligeholdelse mod at oppebære eller forvalte renter og/eller hovedstol af en i dette øjemed i et pengeinstitut indsat kapital.
Særlige bestemmelser for kistegrave

§ 20.
Fredningstiden – den tid, hvori en grav skal henligge urørt – er for kistegrave 30 år.

§ 21.
På Nordre Kirkegård gælder, at en gravplads for en voksen skal være 2,60 x 1,25 m. På Vestre Kirkegård og Søndre Kirkegård benyttes en kvadratinddeling med kvadratenheder på 1,50 x 1,50 m; der medgår således 2 kvadratenheder – beliggende øst-vestlig retning – til en kistegrav. Graven skal være så dyb, at der er mindst 1 m jord over kistelåget.
På Sønderho kirkegårde 1,5x3,0 m
Kister med dødfødte eller spæde børn kan med kirkegårdslederens samtykke nedsættes i en allerede benyttet grav.

§ 22.
Anvendes zink- eller egetræskiste, skal brugsretten til gravsted et være erhvervet eller fornyet for et tidsrum svarende til mindst det dobbelte af fredningstiden.
Murede grave kan kun tillades indrettet med menighedsrådets samtykke og under forudsætning af provstiudvalgets godkendelse af vilkårene for tilladelsen og af stiftsøvrighedens godkendelse af planerne for indretningen.

§ 23.
Flytning af grav satte kister må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra Kirkeministeriet.
Særlige bestemmelser for urnegrave

§ 24.
Fredningstiden – den tid, hvori en grav skal henligge urørt – er for en urnegrav 20 år.

§ 25.
På Nordre Kirkegård og Sønderho Gl. kirkegård kan urnebegravelser finde sted i gravsteder, udlagt til kistebegravelser. Askeurner kan nedsættes i almindelige gravsteder, uanset om der tidligere er nedsat kister heri. Urner skal nedsættes således, at de forbliver urørt i hele fredningsperioden, også af senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet. Graven skal være så dyb, at der er mindst 0,5 m jord over urnen.
På Vestre Kirkegård og Søndre Kirkegård kan urner nedsættes i en kvadratenhed på 1,5 x 1,5m. I en sådan urnegrav kan nedsættes op til 4 urner.
Sønderho Ny kirkegård er urnegravene 1x1 m

§ 26.
Anvendes en askeurne af materiale, som må antages ikke at gå til grunde i løbet af fredningstiden, skal den godkendes af kirkegårdsudvalget, der i sådanne tilfælde kan fastsætte en fredningstid, som er længere end den normale.

§ 27.
Flytning af gravsatte urner må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra menighedsrådet som kirkegårdsbestyrelse.

C. Ordensbestemmelser
§ 28.
Kirkegården er åben alle dage.
Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred.
Erhvervsmæssigt arbejde på kirkegården og dens gravsteder må kun udføres på hverdage i tiden mellem kl. 7 og kl. 16.
Intet arbejde må udføres på kirkegården og dens gravsteder i gudstjenestetiden.
Kirkegården tilhørende redskaber, som kan benyttes af gravstedsbrugere, skal efter endt brug straks sættes tilbage på deres plads.
Kirkegårdens dige eller hegn og gravstedernes indhegning må ikke gennembrydes eller overstiges. Kirkegårdens låger skal holdes lukkede.
Færdsel uden for kirkegårdens gange er ikke tilladt. Cykling på kirkegården er ikke tilladt.
Kørsel med motorkøretøj på kirkegården må kun foregå i kirkens eller kirkegårdens ærinde eller med kirkegårdsudvalgets særskilte tilladelse.
Nummerpæle på gravstederne er kirkegårdens ejendom og må ikke flyttes eller fjernes. Kirkegårdslederen er regulativmæssigt forpligtet til at påtale enhver krænkelse af kirkegårdens orden og fred og til at indberette krænkelser af nærværende ordens bestemmelser til kirkegårdsbestyrelsen.
Afbrydning af grene, beskadigelse af hegn og plantninger, fjernelse af blomster eller planter fra kirkegården eller andres gravsteder, beskadigelse af gravminder og lignende kan medføre erstatningsansvar og eventuelt tillige strafansvar.
På grave, hvor kirkegården forestår klipning af græs over gravstedet, er der begrænset mulighed for at lægge buketter m.v. I forbindelse med græsklipning fjerner eller flytter kirkegårdspersonalet alt, hvad der er lagt ved disse grave.

§ 29.
Begravelser og urnenedsættelser på kirkegården kan finde sted på alle hverdage i tiden mellem kl. 8.00 og 18.00, dog normalt ikke juledag, påskedag og pinsedag.
 
Nordby og Søderho  Sognes Menighedsråd, Fanø, den 22. januar 2014
Karen Gejl Friis
formand for menighedsrådet